Cơ Cấu Tổ Chức


 Cơ cấu Hoạt động:

Đang cập nhật cơ cấu Ban Thường Vụ TW Tương Lai Xanh

 

Cơ Cấu Ban Điều Hành Tương Lai Xanh TP. Hồ Chí Minh gồm:

  1. Khối điều hành: Đứng đầu là Trưởng khối Điều hành kiêm nhiệm Phó Chủ tịch thường trực TLX Hồ Chí Minh. Bên dưới gồm 8 ban: An ninh, Kỹ thuật, Hậu cần, Văn nghệ, Lễ tân, Kỹ năng, Truyền thông, Y tế. Đứng đầu các ban là trưởng ban. Đây là khối nòng cốt trong việc thực hiện chương trình. Mỗi TNV Tương Lai Xanh phải chọn cho mình 1 ban chuyên trách trong 8 ban trên.Ngoài ra, Tương Lai Xanh Tp. Hồ Chí Minh được phân thành 4 khu vực hoạt động, đứng đầu mỗi khu vực là Trưởng Khu vực, giúp đỡ Trưởng Khu vực là Phó Khu vực và Thủ quỹ (nắm danh sách thành viên và quỹ Kv).
  2. Khối Hành chính: Đứng đầu là Trưởng khối Hành chính. Bên dưới gồm 2 vị trí là Trưởng ban Nhân sự và Thư ký. Đây là khối lo công văn, nhân sự, thủ quỹ của tổ chức.

Đứng đầu toàn bộ Tương Lai Xanh Tp. Hồ Chí Minh là Chủ tịch

Từ nay, Khối Dự Án đã trực thuộc Ban Thường Vụ Tương Lai Xanh Việt Nam. Đứng đầu là Trưởng khối Dự án. Bên dưới gồm có 2 ban Ngoại giao và Kinh tế. Đây là khối có nhiệm vụ xin tài trợ và xây dựng các chương trình kinh tế đem lại nguồn thu cho tổ chức.

Bên dưới là sơ đồ Ban Điều Hành Tương Lai Xanh TP.HCM nhiệm kỳ 2014 – 2105

 

Cơ Cấu Ban Điều Hành Tương Lai Xanh Đồng Nai:

 

Cơ Cấu Ban Điều Hành Tương Lai Xanh Quảng Ngãi (Đang cập nhật)

Cơ Cấu Ban Điều Hành Tương Lai Xanh Cần Thơ (Đang cập nhật)

Cơ Cấu Ban Điều Hành Tương Lai Xanh Lâm Đồng (Đang cập nhật)