Phú Yên

    HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DA CAM/DIOXIN TỈNH PHÚ YÊN                         Độc  lập – Tự do –  Hạnh phúc                           TỔ CHỨC HĐXH                                                                                                                TƯƠNG LAI XANH PHÚ YÊN                                    Tuy Hòa, ngày 4 tháng 10 năm 2012.                              Số: 08/KH […]

Kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình Hạnh phúc ...